Tidigare projekt

Ännu fler avslutade uppdrag med 3D fastighetsbildning
och ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)
Sedan jag startade Åke Persson Lantmäterikonsult AB i november 2008 har mitt arbete bestått i fastighetsrättslig rådgivning i drygt större eller mindre omfattning i c:a 400 skiftande ärenden utöver angivna avslutade och pågående ärenden. Många ärenden har haft inslag av tredimensionell fastighetsbildning (140 st) och dessutom i den speciella formen där ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) (17 ärenden) skall bildas.

I Karlstad gjorde jag förberedelserna för landets första ÄLF-ärende. Ett av de största ÄLF-ärendena har avslutats för 50 ÄLF på Öckerö, där jag hade förmånen att medverka aktivt i förberedelserna. Andra större ÄLF­-projekt har varit Mossholmen, Tjörn (28 ÄLF), Oden, Höganäs (41 ÄLF) och Kasematten, Varberg (36 ÄLF).

Många ärenden har plangenomförandekaraktär, men jag har också givit fastighetsrättslig rådgivning i samband med större komplicerade fastighetsbildningsärenden, bygglovsprövning, klyvningsärenden, gemensamhetsanläggningar, fastighetsbestämning m.m.

Tog initiativ till seminarieserien om Ägarlägenhetsfastigheter med Lantmäteriet, speciellt Barbro Julstad. Förutom som konsult åt lantmäteriet representerar jag också Svenska Kommunal Tekniska Föreningen i detta projekt. Denna seminarieserie slutfördes med ett seminarie i Stockholm den 6 maj 2009.

Vid Seminar Design’s seminarie ”Bostad 2009” i Stockholm 2 juni 2009 höll jag, tillsammans med advokat Lars Gahnström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, ett föredrag om ägarlägenhetsfastigheter.

Var föredragshållare vid Seminar Designs uppföljningsseminarium om ägarlägenheter i mars 2011 i Göteborg och Stockholm.

Avslutade ärenden per 31 december 2020

Lindholmen 2:18 – 2:43, Karlatornet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med flera 3D-fastigheter och Ägarlägenhetsfastigheter ÄLF med analys av rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Mannheimer & Swartling Advokatbyrå

Heden 24:12 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med ombyggnad av kontorsfastighet
Uppdragsgivare: Förvaltnings AB Göteborgs-Lokaler

Järnbrott 117:6, 7, 10 m.fl, Ekebäckshöjd, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, förskola och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Stena Bygg AB

Rambergsstaden 74:4 och 74:5, Lundby Park, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: FOP och Söner Byggnads AB

Gullbergsvass 5:17, 5:23, kv Tennet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsomstrukturering för kontor, handel och parkeringsanläggning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter Göteborg AB

Lunden ga:7, Inslaget, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av gemensamhetsanläggning för gård m.m. och ändring av stadgar
Uppdragsgivare: Inslagets samfällighetsförening

Lunden ga:8, Skälet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av gemensamhetsanläggning för gård m.m. och ändring av stadgar
Uppdragsgivare: Skälets samfällighetsförening

Landala 15:8 och 15:9, Holtermanska, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsomstrukturering för utbildningslokaler
Uppdragsgivare: Landalagatans Fastighets AB (Chalmers Studentbostäder)

Lindholmen 1:12, 1:30, 1:32 m.fl, Block 8 Karlastaden, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för bostäder och vårdboende, parkeringsgarage med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Hemsö Development AB

Sörred 12:37 och 15:3 m.fl, Torslanda, Göteborg
Ombud för Göteborg Energi AB för att omvandla servitut för spillvärmeledning mellan Sörred Energi till Preem via VCC´s fastighet Sörred 15:3 och Öckeröleden till ledningsrätt.
Uppdragsgivare: Göteborg Energi AB

Skintebo 10:45, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Ulla Högdahl

Lorensberg 48:12, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för att bilda tre ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) inom f d vindsutrymme.
Uppdragsgivare: Moder Palm Holding i Ängelholm AB

Kv Bastionen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för kylsystem inom kvarterets fem fastigheter.
Uppdragsgivare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Aberdeen A M Sweden AB

Karlavagnstornet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Serneke Projektutveckling AB

Volvo Arendal och Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen för AB Volvo,
Uppdragsgivare: Danabäck AB och Sveafjord AB

Gårdsten 62:17 och 58:1, Lövgärdet Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsregleringar mellan bostäder och centrumanläggningar samt ledningsrätt för fjärrvärmeledningar
Uppdragsgivare: Victoria Park AB och Göteborg Energi AB

Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: Konsortiet för Masthuggskajen (Södra Älvstranden Utveckling AB, Riksbyggen, Elof Hansson, NCC)

Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning som 3D-specialist i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: Södra Älvstranden Utveckling AB

Rud 15:14, 15:15 m.fl, Äppelträdgården Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder
Uppdragsgivare: FO Petterson Byggnads AB

Billdal 21:1 m.fl, Billdals Strandäng Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder
Uppdragsgivare: Skanska Göteborg AB

Heden 34:16 m.fl, Svenska Mässan Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för mässverksamhet, bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: Stiftelsen Svenska Mässan

Nordstaden 25:23, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv
Nordstaden s:1 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med servitutsbildningar för balkonger m.m. inom Östra Nordstan
Uppdragsgivare: Nordstan samfällighetsförening

Sörred 8:2, Arendal 764:17, Syrhåla 3:1, Lexby 3:13 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför AB Volvos försäljning av sitt fastighetsinnehav i Arendal, Syrhåla, Torslanda och Säve med rekommendationer om fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Volvo Group Real Estate AB

Haga 31:5, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av parkeringsanläggning från kontor som 3D-fastighet
Uppdragsgivare: Göteborgs Stads Parkerings AB

Sörred Logistik Centrum, Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för logistiklokaler med klyvning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Hisingen Logistikpark AB (Bockasjö AB, Borås)

Avenyn 20, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av banklokaler med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Wallenstam AB

Frihamnen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning m.m. med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Göteborgs Frihamns AB (Älvstranden Utveckling AB)

Backaplan DP 2, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning med genomförandestrategier inför detaljplan nr 2 för handelsetableringar
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter AB

Lunden 4:12, Örgryte Hotell, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Fastighets AB Kardan 4:12 (Sigillet)

Heden 22:10 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning vid Bohusgatan med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter Väst AB

Johanneberg 31:9 och 31:11, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen för Chalmers Administration
Uppdragsgivare: Chalmersfastigheter AB

Södra Änggården, Högsbo, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning med genomförandestrategier inför detaljplan för bostäder och handelsetableringar
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter AB

Äppelträdgården, Tynnered, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: AB Äppelträdgården (F O Petersson)

Nya Varvet ga:13, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av en omfattande gemensamhetsanläggning för vägar
Uppdragsgivare: Källfelt Byggnads AB

SATS Gym-anläggningar, Göteborg o Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omvandling av gym-lokaler till 3D-fastigheter
Uppdragsgivare: SATS Elixia AB

Smörslottsgatan, Sävenäs och Munspelsgatan, Rud, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, och parkeringsanläggning med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Balder Projektutveckling AB

Lunden ga:7, kv Inslaget och Lunden ga:8, kv Skälet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av äldre gemensamhetsanläggning för gårdar m m
Uppdragsgivare: Inslagets och Skälets samfällighetsföreningar

Sörred 7:20, Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastigheten
Uppdragsgivare: Advokatfirman Lindahl KB

Nordstaden s:1 och ga:4, Östra Nordstan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av rättigheter för balkonger och lastgata med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Nordstans samfällighetsförening

Järnbrott 122:3 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omvandling till 3D-fastigheter och ägarlägenheter ÄLF .
Uppdragsgivare: Familjebostäder i Göteborg AB

Bräcke 42:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med ledningsrättsåtgärder för fjärrvärme- och starkströmsledningar för Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Nät AB
Uppdragsgivare: Wistrands Advokatbyrå

Selmas Torg, Backa, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Förvaltnings AB Göteborgslokaler

Gårdsten 62:17, Lövgärdet, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Victoria Park Lövgärdet Business KB

Heden 34:16, Svenska Mässan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med strategier för plangenomförande för mässverksamhet, kontor, hotell med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Stiftelsen Svenska Mässan

Masthuggskajen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Södra Älvstranden Utveckling AB

Masthugget 31:4 och 31:5, Folkets Hus, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för hotell med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Folkets Hus Göteborg

Billdal 21:1, Billdals Strandäng, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

Kvibergs Ängar, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

Sörred 12:37 och 15:3 m.fl, Torslanda, Göteborg
Ombud för Sörred Energi AB och Volvo Car Real Estate and Asset 1 AB (Volvo Personvagnar) för att överföra hela starkströmsnätet i Torslanda som betjänar VCC´s samtliga anläggningar i Torslanda från Sörred Energi med mycket komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Sörred Energi AB

Masthugget 11:13, Kv Korvetten, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastigheter för bostäder och centrumanläggningar skilt från kontor.
Uppdragsgivare: Elof Hansson Fastigheter AB och Balder AB

Säterigatan och Celsiusgatan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande av två detaljplaner med komplicerade fastighetsförhållanden bl.a. 3D-fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Norra Älvstranden Utveckling AB

Sävenäs 168:2 och 168:5, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerad 3D-bildning av kraftvärmeverket för Renova.
Uppdragsgivare: Advokatfirman Lindahl

Sörred 7:3, 8:2 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för 3D-bildning av kulvertar för infrastruktur, gemensamhetsanläggning för vägar och diken inom Volvo Torslanda.
Uppdragsgivare: Danabäck AB

Kålltorp 92:1 o 92:3, Göteborg
Plangenomförande för ny bostadsfastighet, omreglering av befintliga bostadsfastigheter med tomträtt.
Uppdragsgivare: Nordin Fastigheter AB

Brottkärr 2:7, 2:190 m.fl. Nya Hovås, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande för bostäder, centrumanläggningar m.m. bl.a. 3D-fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Nya Hovås Projektutveckling AB

Lundbyvassen 4:6, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning införkommande plangenomförande.
Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet (Älvstranden Utveckling AB)

Kobbegården 6:9, Sisjön Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för inomkvartersgata.
Uppdragsgivare: SöFast AB

Lunden 4:10, 4:12, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omreglering mellan bostäder och hotell.
Uppdragsgivare: Hansson/Ringholm, Hotel Örgryte AB

Hästevik 2:32, Majvik, Göteborg
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse. Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Uppdragsgivare: Majvik Bygg AB

Lorensberg 23:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för handel som 3D-fastighet från BRF Drottningholm.
Uppdragsgivare: BRF Drottningholm

Kv Storseglet i Älvsborg, Göteborg
3D-bildning för handel inom större kontorskomplex.
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter AB

Juvelen, Eriksberg Göteborg
Plangenomförande för BRF-er och parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: JM Fastigheter AB

Sollentuna C, Kvarngärdet Uppsala, Rosensberg Sigtuna, Ullevi Park Göteborg
Plangenomförande för centrumanläggningar, kontor, handel m.m.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB

Killingsholmen, Göteborg
Gemensamhetsanläggning för väg, fastighetsregleringar, utom plan.
Uppdragsgivare: ett antal privata fastighetsägare

Annedals sopsugsanläggning, Göteborg
Omprövning av gemensamhetsanläggning Annedal ga:8.
Uppdragsgivare: Annedal Sopsug Samfällighetsförening

Lyckholms Fabriker, Göteborg
Plangenomförande för bostäder, kontor, parkeringsanläggning m.m.
Uppdragsgivare: PEAB Fastigheter AB

Chalmers kårhus, Johanneberg Göteborg
3D-fastighetsbildning för att åtskilja kårhuset från Chalmers Konferenscentrum.
Uppdragsgivare: Chalmers Fastigheter AB

Nordstaden 8:25, Göteborg
3D-fastighetsbildning för att åtskilja kontorsfastighet från Hotel Europa.
Uppdragsgivare: FO Petersson Byggnads AB m.fl.

Folkets Hus, Göteborg
Utredningsuppdrag för 3D-bildning för hotell m.m.
Uppdragsgivare: Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg u.p.a.

Kv Bastionen (Palladium), Göteborg
Ombildning av f.d. biograf med 3D-inslag.
Uppdragsgivare: SEB Trygg Liv

Kv Fokus, Gårda Göteborg
Utredning om 3D-bildning för parkeringsgarage och handel.
Uppdragsgivare: Göteborgs Stads Parkerings AB

Centralstationen och Centralhuset, Göteborg
Fastighetsrättlig rådgivning kring ett flertal komplicerade gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Jernhusen Stationer AB

Lindholmspiren, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för kontor m.m.
Uppdragsgivare: Eklandia Fastighets AB

Säve Depå, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsbildning av flygvapnets f.d. anläggningar. Fastighetsbildningen innehåller komplicerade frågeställningar kring gemensamhetsanläggningar för tekniska installationer m.m.
Uppdragsgivare: Volvo Group Real Estate AB och Göteborgs kommun (fastighetskontoret)

Lorensberg 11:6, Villa Beyer, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för att bilda sex nya ägarlägenhetsfastigheter.
Uppdragsgivare: Ernst Rosén AB, Göteborg

Frölunda Sjukhus, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för att bilda ny 3D-bostadsfastighet ovanpå sjukhusbyggnaden.
Uppdragsgivare: Diligentia AB

Östra Nordstaden, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av ny detaljplan med tillkommande kvartersgatumark.
Uppdragsgivare: Nordstan Samfällighetsförening

Geovetarcentrum, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för fastighetsbildning med 3D-inslag för kontor och pareringsanläggning.
Uppdragsgivare: Eklandia Fastighets AB

Kvibergs Ängar, Göteborg
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder. Klyvning, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Skanska Mark och Exploatering AB och JM AB

Nya Varvet, Göteborg
Förberedelser för omfattande omprövning av gemensamhetsanläggning för vägnät i området i samband med ny planläggning.
Uppdragsgivare: Källfelt Byggnads AB och Örnfelts Vägs Samfällighetsförening

Älvsborgs Kungsladugård, Göteborg
Förberedelse för fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning inför återuppförande av den gamla kungsladugården.
Uppdragsgivare: Kulturfastigheter i Göteborg AB

Gårda 23:12 och 23:13, Göteborg
Förberedelser för fastighetsbildning – bl.a. 3D, fastighetsreglering och gemensamhetsanläggning – inför ägarbyte.
Uppdragsgivare: IHM Holding AB

Kvarteret Bastionen, Palladium, Göteborg
Förberedelser för ändrad fastighetsindelning – bl.a. 3D – inför ombyggnad av gamla Palladiumbiografen.
Uppdragsgivare: SEB Trygg – Liv

Gothia Towers Hotel, Göteborg
Plangenomförande inför byggande av det tredje hotelltornet. Komplicerade fastighetsindelningsfrågor med 3D.
Uppdragsgivare: Svenska Mässan Hotellfastigheter AB

Fiskebäck 8:1, Göteborg
Plangenomförande inför byggande av bostäder med småbåtshamn.
”Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB ”

Nordstaden 8:25, Göteborg
Förberedelser för 3D-fastighetsbildning för att bryta ur en kontorsfastighet från butiker och hotell.
Uppdragsgivare: F O Pettersson AB m.fl.

Opalen, Göteborg
Förberedelser för bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgaraget och inomkvartersgata.
Uppdragsgivare: GöteborgsLokalerAB, Wallenstam, Lorentzon Fastighets AB och Opalus AB

Chalmers kårhus, Göteborg
Förberedelser för avstyckning med inslag av 3D, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m.
Uppdragsgivare: Chalmers Fastighets AB

Kv Recidenset, Lilla Torget, Göteborg
Plangenomförande för byggande av bostäder m.m.
Uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB

Frölunda Torg, Göteborg
Tredimensionell fastighetsbildning för parkeringsgarage.
Uppdragsgivare: Skanska och Diligentia

Frölunda Torg, Göteborg
Fastighetsreglering, klyvning och gemensamhetsanläggningar för tre BRF-fastigheter (”Cityhusen”) norr om torget.
Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem

Guldheden 33:3, Göteborg
3D fastighetsbildning för äldreboende i kombination med förskola och skola.
Uppdragsgivare: Neubergska Stiftelsen

Kv Opalen
Gemensamhetsanläggningar för inomkvartersgata och parkeringsgarage.
Uppdragsgivare: Wallenstam AB, Göteborgslokaler AB och Opalus AB

Kuggen Lindholmen, Göteborg
Plangenomförandefrågor med 3D fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Chalmers Fastighets AB

GP-huset, Göteborg
Tredimensionell fastighetsbildning för blivande restaurangfastighet.
Uppdragsgivare: Stampengruppen

Inre Sannegården, Göteborg
Plangenomförande för bostäder och butiker.
Uppdragsgivare: Norra Älvstranden Utvecklings AB

Sörred 15:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning berörande Volvo.
Uppdragsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Wieselgrensplatsen, Göteborg
Omprövning av gemensamhetsanläggning för torganläggning.
Uppdragsgivare: Göteborgs kommun och Göteborgs Lokaler AB

Amundövillornas Vägsamfällighet, Göteborg
Omprövning av gemensamhetsanläggning för väg och brygga.
Uppdragsgivare: Amundövillornas Samfällighetsförening

Lillhagsparken Skogome, Göteborg
Plangenomförande för ny- och ombyggnad av 600-700 bostäder inom det f.d. sjukhusområdet.
Uppdragsgivare: Tuve Bygg AB

Volvo Torslanda, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: Danabäck AB

Kv Odin Krokslätt, Göteborg
Plangenomförande för kontor, handel och bostäder med flera 3D-utrymmen bl.a. under allmän plats (GC-väg).
Uppdragsgivare: Alecta Fastighetsutveckling AB

S Lindholmsallén, Göteborg
Plangenomförande för bostäder och kontor.
Uppdragsgivare: Älvstranden Utveckling AB

Järnporten och Röda Bryggan, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med flera 3D-inslag.
Uppdragsgivare: Eklandia Fastigheter AB, Sverigehuset AB, Gulinfastigheter AB

Sannegården 37:7 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med ombildning av fem ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) till en 3D-fastighet för bostäder ovanpå en kontorsfastighet.
Uppdragsgivare: Efficere AB

Gamlestadstorg, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder, kontor och centrumanläggningar med flera 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: PEAB Fastighetsutveckling Sverige AB

Kallebäck, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför kommande detaljplaneläggning.
Uppdragsgivare: Remulus Kallebäck 1 AB (Skanska)

Prästgårdsängen, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför kommande detaljplaneläggning.
Uppdragsgivare: Örgryte Bostads AB & Co KB

Gärdsås Torg Bergsjön, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsbildning i samband med friköp av 10 tomträtter med komplicerade gemensamhetsanläggningar för tekniska installationer och parkeringsanläggningar.
Uppdragsgivare: Källfelt Byggnads AB, Nordin Fastigheter AB, Bygg-Göta Fastigheter AB

Gårda 13:6, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning och gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: AMF Fastigheter

Brottkärr 73:1 m.fl, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckningar med komplicerad gemensamhetsanläggning.
Uppdragsgivare: Peter Kinde

Nordstaden s:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsbildning av balkonger m.m. inom centrumanläggning.
Uppdragsgivare: Nordstan Samfällighetsförening

Kallebäck 2:5, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar.
Uppdragsgivare: Remulus Kalebäck 1 AB (Skanska Fastigheter Göteborg)

Sannegården 29:1, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-utrymme för bostäder ovanpå befintlig parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: AR Fördäcket AB (Aspelin Ramm)

Bergsjön 2:46, Rymdtorget Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för ny vårdcentral ovanpå befintlig parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC

Syrhåla 765:251, Risholmen Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerad fastighetsreglering med strandskydd, vattenrätt m.m.
Uppdragsgivare: Göteborgs Hamn

Backa ga:16, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av gemensamhetsanläggningen för Backa Strandgata.
Uppdragsgivare: Wistrand Advokatbyrå Göteborg HB

kv Domherren Johanneberg, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning inför plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

Hästevik 2:39
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande.
Uppdragsgivare: Catella Corporate Finace, Göteborg

Hovås s:8, 2:9, 52:1 Göteborg
Fastighetsrättslig utredning berörande gränser m.m.
Uppdragsgivare: Hovås Otterbäcks skifteslag

Västlänken, Göteborg
Fastighetsrättlig rådgivning inför plangenomförande av järnvägsplan och detaljplan speciellt vad avser 3D-fastighetsindelning.
Uppdragsgivare: Sweco Civil AB (Trafikverket)

Amhult ga:3, Torslanda Göteborg
Fastighetsrättslig utredning berörande innehåll och avgränsning.
Uppdragsgivare: Långholmens Samfällighetsförening

Karlavagnstornet, Lindholmen Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av exploateringsfastighet för bostäder, kontor och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildningar.
Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet (Älvstranden Utveckling AB)

Skår 57:12, Almedal Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Wallenstams Fastighets AB 94

Järnbrott 187:2, Göteborg
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Svenska Hus Topasgatan AB (Svenska Hus AB)

Värendsvallen 18 – 23, ICON, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrumanläggning med hotell, kontor och skola och parkeringsanläggning med 4 3D-fastigheter för bostäder och en 3D-fastighet för kontor/skola med synnerligen komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: APP Fast 1 AB

Stadshuset 2 och 3, Växjö kommunhus och Resecentrum, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för nytt kommunhus med angränsande resecentrum med mycket komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB)

Valhall 1-3, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Fastighets AB Mal Val (Slättö)

Eko 10, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, handel och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Plusfastigheter Borås Eko 10 AB (TIDX)

Linden 12-13, Strömstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB

Bastuban 1, Europahuset, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med bl a klyvning för bostäder, kontor och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Balder Projektutveckling AB

Oden 7, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Fastighets AB Troden

Saturnus 14 – 15, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB

Hästhoven 1 – 3, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB

Solrosen 16, 17 m.fl, Stallbacken, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Cernera Projekt AB

Sadelmakaren 1, Värnamo
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Nivika Fastighet AB

Travbanan 1 – 3, Åby Arena, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för hotell, mässverksamhet och kontor bostäder med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Klövern Jesper AB

Viggbyholm 74:2, Täby
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: LIDL Sverige KB

Makrillen 11, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: LIDL Sverige KB

Skymningen 4, Brunnshög, Lund
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: LIDL Sverige KB

Agronomen 2 – 3, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: GBJ AB

Lagunen 1 – 3, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tosito Projektutveckling AB

Domherren 26, Jönköping East, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tosito Projektutveckling AB

Kärnekulla 1:4, Habo
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, förskola och idrottsanläggning m.m. genom klyvning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tosito Projektutveckling AB

Stångholmen 2, Lillholmen 6 m.fl, Vårberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning och komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Olov Lindgren AB

Fanborgen 3, Fanan 55 m.fl, Halmstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsomstrukturering för utbildningslokaler
Uppdragsgivare: Mannheimer & Swartling Advokatbyrå och Castellum

Marinen 1-8, Munksjöstaden, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning för mycket komplicerad rättssamverkan för tekniska installationer för åtta fastigheter med gemensam garageanläggning.
Uppdragsgivare: Tolust Exploatering AB

Kasematten 17-18, Varberg
Plangenomförande för två bostadsbyggnader med 36 ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) och en 3D-fastighet med 13 lägenheter inom bostadshusen med mycket komplicerad rättighetssamverkan för bland annat tekniska installationer.
Uppdragsgivare: Madbo Fastighetsförvaltning AB (Derome AB)

Södra Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. vid Munksjöns södra strand med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildning för kvarter med p-garage, butiker, förskola och kontor.
Uppdragsgivare: Södra Munksjön Utveckling AB (SMUAB)

Övertaget 1 – 4, Skeppsbron, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. vid Munksjöns södra strand med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildning för kvarter med p-garage, butiker, förskola och kontor.
Uppdragsgivare: Södra Munksjön Utveckling AB (SMUAB)

Halmstad 9:173, Slottsmöllan Halmstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB

Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58, Mossbergska Stiftelsen, Mjörn, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckningar och fastighetsregleringar för ca 50 arrendelotter med komplicerade strandskyddsförhållanden och rättighetslösningar.
Uppdragsgivare: Stadsledningskontoret, Stiftelser, Göteborgs kommun

Södra Ribersborg, Limhamn, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Fastica 95 AB (ICA Fastigheter AB)

Brunnshög Centrum, Lund
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB

Niklasberg 2-4, 7, 13, 15, 17-19, Vänersborg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av komplicerade gemensamhetsanläggningar för tekniska installationer.
Uppdragsgivare: Hemfosa

Sandvik 1:27, Borgholm, Öland
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för bostäder med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Persnäs-Sandvik Fastighets AB

Ärholmen 5:8, 5:35-38, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omprövning av gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: KB Ärholmen 5:35 KB

Domherren 24, Jönköping EAST, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och handel med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Odendom Jönköping AB (Tosito)

Södra Strandängen, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för ett stort bostadsområde med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Bostads AB Vätternhem

Kiden 1-2, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Cernera Projektutveckling AB

Berwald 89, ga:11-13, Hallstorp, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av komplicerade gemensamhetsanläggningar
Uppdragsgivare: BRF Berwald Hestra (Cernera)

Årsta Äng 4 och 6, Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Balder Projektutveckling AB

Tullen 8, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel och bostäder med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan för tekniska installationer m m
Uppdragsgivare: HB Tullen 8

Mesanen 2 – 3, Solhagaparken, Huddinge
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder för BRF och äldreboende med 3D-fastighetsbildning och mycket komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: SB produktion AB (SHH Bostad)

Elektroden 2 och Grafiten 1, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastigheterna med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Jobo Fastighets AB

Väjern 1:161, Sotenäs
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av 3D -fastighet för handel från en bostadsfastighet med rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Casterus Fastighets AB

Skrea 25:53, Falkenberg
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerade gemensamhetsanläggning om vägar i plangenomförande, speciellt andelstalsberäkning
Uppdragsgivare: Hemfosa

Pedagogen Park, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, handel och parkeringsanläggning m.m. med klyvning och avstyckning och med komplicerad rättighetssamverkan samt inslag av 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: AR Pedagogen Park AB

Össlöv 5:3 och s:2 m.fl. Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstruktureringen av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: Gåsevadsholm Fideikommiss AB

Mölnlycke Fabriker, Härryda
Plangenomförande för omfattande bostadsbebyggelse, centrumanläggningar och idrottshall med 3D-utrymmen
Uppdragsgivare: Wallenstam Företag AB

Lappen 5, Munksjöstaden, Jönköping
Komplicerat plangenomförande för bostäder och hotell med fastighetsregleringar, klyvning och gemensamhetsanläggningar
Uppdragsgivare: Tolust Exploatering AB

Vulkanus 15, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för bostäder ovanpå befintlig industribyggnad
Uppdragsgivare: Kanico Femton AB

Ryttaren 20, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3 ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) inom nytt bostadshus tillsammans med hyresrätter.
Uppdragsgivare: Varbergsryttaren Projekt AB (Varbergs Stenfastigheter AB)

Bålverket 6 m.fl, Varberg
Plangenomförande för två bostadsfastigheter med 4 ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) i det ena bostadshuset tillsammans med hyresrätter.
Uppdragsgivare: Bålverket AB

Ljusta 12:13 m.fl, Sundsvall
Plangenomförande för industrifastigheter
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB

Hunden 15, Luleå
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av hotell med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Norrporten AB

Pallas 1, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB

Freden Större 11, NP12, Sundbyberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar vid stadshuset med komplex fastighetsindelning och komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Wallenstam Freden Större 11 AB

Södra Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. vid Munksjöns södra strand med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildningsinslag
Uppdragsgivare: Södra Munksjön Utveckling AB (SMUAB)

Trafikflyget 8, Bromma Centrum Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för centrumanläggningar, parkeringsanläggningar och Tvärbanan med komplex fastighetsindelning och komplicerad 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB

Teleborg, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrum-anläggningar med komplex fastighetsindelning och 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB och Växjöbostäder AB

Städet 2, Karlstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av industrifastigheter
Uppdragsgivare: Städet 2 i Karlstad AB

Intendenten 1, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för centrumanläggningar, parkeringsanläggningar med komplex fastighetsindelning och med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB

Solrosen 6, Stallbacken Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och kontor med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Cernera Förvaltning AB

Kristallen 1, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, vård, skola och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Wikowia Alingsås AB

Breared 2, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Solidhus AB

Läkaren 1, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m m
Uppdragsgivare: Kungsleden AB

Skalholt 1 (Kista), Archimedes 1, Timotejen 19 och 28 (Lilla Tellus), Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med detaljplaneläggning och plangenomförande för bostäder, kontor och centrumanläggningar m.m. med komplex fastighetsindelning och komplicerade 3D-fastighetsbildningar
Uppdragsgivare: ALM Equity AB

Hälsan 5, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Tolust AB

Skepparhuset, Käringön, Orust
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning
Uppdragsgivare: Skepparhuset Käringön AB

Kängurun, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor, förskola med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan (södra delen av Krokslätts Fabriker)
Uppdragsgivare: Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder (Husvärden AB)

Smögen 2:20, Sotenäs
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tuve Bygg AB

Vallhamra Torg, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: A R Vallhamra NO AB (Aspelin & Ramm)

Hagstensgärdet, Huskvarna
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Tosito Projekt 1 AB

Berwald 89, Hallatorp, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan
Uppdragsgivare: Ceb Hallatorp AB (Cernera)

Skräddaren 9, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för kontor m m
Uppdragsgivare: Sparbanken Sjuhärad

Pilgrimen 1, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för kontor (WTC) och centrum- och parkeringsanläggning med komplicerad 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Smebab Ljusgrön AB (Skanska)

Hede 4:15, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för handel och industri med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: ARPJA Fastigheter AB (Aspelin & Ramm)

Nålmakaren 10, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Kjell Johansson Fastigheter AB

Värendsvallen 15, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med klyvning för bostäder, kontor, skola, hotell, centrum- och parkeringsanläggning med mycket komplicerad 3D- fastighetsbildning (5 st 3D-fastigheter) och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: APP Fast 1 AB

Åby Arena, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för mässanläggning, hotell och travsportsanläggning med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Klövern Projektutveckling AB

Thalia 1, Skara
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrum-anläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Svenska Handelsfastigheter

Partille, Gripen Halmstad, Trelleborg, Vittsjöborg Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: Akelius Lägenheter AB

Brunnen 3, Adolfsbergs Centrum, Örebro
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter AB

Hönekulla 1:898, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Tornstaden Projektutveckling AB

Norra Station, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning med genomförandestrategier inför detaljplan för nytt kommunhus och resecentrum med 3D-bildningar.
Uppdragsgivare: VÖFAB

Landvetter Flygplats, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för hotellanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Swedavia Real Estate AB

Geologen, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, förskola och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: GBJ AB

Ankarhuset, kv Mange, Umeå
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, kontor, centrum- och parkeringsanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Castellum

Linsen 9 och 11, Lappen 17 i kv Lagunen och kv Lanternan, Munksjön, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande med klyvning för bostäder, och parkeringsanläggning med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Tolust Holding Ett AB, Tolust Munksjöstaden kv 10 AB, Lustgården Munksjöstaden 11 AB

Argonet 2, Eurostop, Örebro
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen plangenomförande för handelsändamål och hotell med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Ancore Fastigheter AB (ICA Fastigheter AB)

Varla 11:1, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av föreningslokaler med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Agilis Förvaltning KB

Solhagaparken, Huddinge
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder, centrum- och parkeringsanläggning med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: NCC Sverige AB

Havskatten 17, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering för bostäder och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Sverigehuset AB

Flahult 21:2, Huskvarna
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med omstrukturering av fastighetsindelningen.
Uppdragsgivare: PWC Sweden AB

Telestad 12:9, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Telestad Herrgård AB

Värendsvallen 18-21 och 22-23, ICON-projektet, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning för mycket komplicerad rättighetssamverkan för tekniska installationer berörande 5 st 3D-fastigheter och en centralfastighet med hotell-och parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: APP Fast 1 AB

Vile 5, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av kontorsfastighet med 3D-fastighetsbildning och komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Sparbanken Sjuhärad AB

Kristallen 3 – 5, Alingsås
Fastighetsrättslig rådgivning för mycket komplicerad rättighetssamverkan för tekniska installationer berörande 2 st 3D-fastigheter (BRF) och en central fastighet med butiker, förskola, vårdanläggning och parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: Wikowia Alingsås AB

Värendsvallen 12, Växjö
Fastighetsrättslig rådgivning för 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: APP Properties AB

Råö 1:11, Kungsbacka
Fastighetsrättslig utredning i samband med upplåtelse för tomträtt
Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Fjellsholmen, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med komplicerad rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Lilla Fjellsholmen AB

Mölndals Centrum handel, Mölndal
Komplicerat plangenomförande i samband med upprustning av centrumanläggningar, bl.a. 3D-bildningar inom kvarter för handel, bostäder och parkeringsanläggningar samt över/under allmänna platser.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB, Riksbyggen och Mölndalsbostäder

Kv Vitsippan, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med planläggning för bostäder och centrumanläggningar med 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: Harry Sjögren AB

Ugglum 1:131, Vallhamra Torg, Partille
Plangenomförande för två bostadsfastigheter BRF med separat 3D-fastighet för parkeringsanläggning.
Uppdragsgivare: AR Vallhamra NO AB (Aspelin Ramm Fastigheter AB)

Jonsereds fabriker, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning för omprövning av gemensamhetsanläggning för vägar och broar inför kommande plangenomförande.
Uppdragsgivare: Fabriken i Jonsered AB

Räveskalla 1:411 m.fl. Sjömarken, Borås
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av gemensamhetsanläggning för väg.
Uppdragsgivare: Familjen Berg

Kullavik 1:235, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för Kullaviks småbåtshamn.
Uppdragsgivare: Magnusson Advokatbyrå, Göteborg

Vildanden, Limhamn, Malmö
Plangenomförande för bostäder och centrumanläggningar. 3D-fastighet för ICA.
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB

Hövik 5:1, Tjörn
Plangenomförande för bostäder.
Uppdragsgivare: Inobi AB

Kosters-Röd 1:17, Kostergården, Strömstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildning för hotell och bostäder med 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB

Nordkoster 1:72, Kosterbaden, Strömstad
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning av hotell och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB

Västberga 1:1, kv Trampolinen, Solberga Stockholm
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder med gemensamhetsanläggningarna m.m.
Uppdragsgivare: Wallenstam nr 21 BRF

Hästholmen 15:2, Ödeshög
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggning med 3D-fastighetsbildning och rättighetssamverkan.
Uppdragsgivare: Hästholmen Hamn- och Magasin AB (PEAB)

Flyttfågeln Umeå, Katten Trelleborg, Vittsjöborg och Kronprinsen Malmö, Skyttegillet Lund m.fl.
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med fastighetsbildningar för bostäder med gemensamhetsanläggningarna m.m.
Uppdragsgivare: Akelius Lägenheter AB

Viby 19:1, 19:6 m.fl. Brunna industriområde Uppsala
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med avstyckning för industri med gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB

Jägaren 1-3, 9 Nöbbelöv 2:15, Nöbbelövs Torg, Lund
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med plangenomförande för bostäder och centrumanläggning med gemensamhetsanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Stena Fastigheter Syd AB

Funäsdalen 10:14, Röstberget, Härjedalen
Medverkan i överklagande av beslut om detaljplan till Mark- och Miljööverdomstolen som berör gemensamhetsanläggningen Funäsdalen ga:79.
Uppdragsgivare: Södra Röstbergets Samfällighetsförening

Västra Kajen, Jönköping
Plangenomförande med bl.a. gemensamhetsanläggning inomkvartersgata för tingshus, polishus och nya bostäder.
Uppdragsgivare: Norrporten AB

Älta (Nacka), Thuletorget (Sundbyberg), Råcksta (Stockholm)
Plangenomföranden för ny bostadsbebyggelse.
Uppdragsgivare: Wallenstam AB

Kv Läkaren, Stockholm
Komplicerad fastighetsbildning m.a.o. fastighetsöverlåtelse.
Uppdragsgivare: Norrporten AB

Kv Kaninen (Triangeln), Malmö
Komplicerat plangenomförande för handel, bostäder och kontor med flera 3D-inslag.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB

Kv Verkstaden, Västerås
Fastighetsbildning för omstrukturering av större industrifastighet.
Uppdragsgivare: Aspholmen AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Älvängens Centrum, Ale
Plangenomförande för handelscentrum.
Uppdragsgivare: SEFA Fastighets AB

KV Späckhuggaren, Partille
3D-bildning för restaurang och ägarlägenheter ( ÄLF ).
Uppdragsgivare: Apartment Bostad Väst AB (Akelius)

Kv Reuterdahl, Lund
Ombildning av AstraZenecas fastighetsinnehav i samband med fastighetstransaktion.
Uppdragsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Chile 2, Ulricehamn och Madängen 2, Huskvarna
3D-bildningar med kombination handel och stadsbibliotek respektive stadshus.
Uppdragsgivare: ICA Fastigheter Sverige AB

Mossholmen, Tjörn
Bildande av 28 ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) i kv Amazon.
Uppdragsgivare: HB Rune Johansson & Co

Kv Systemet, Visby
Utredning om 3D-bildning för att åtskilja bostäder från handel och restaurangverksamhet.
Uppdragsgivare: BRF Visby Systemet

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokatfirman Vinge, Wistrand Advokatbyrå, Advokatfirman Lindahl, Advokatfirman Glimstedt m.fl.
Ett flertal större och mindre utredningsuppdrag i fastighetsrättsliga frågor.
Uppdragsgivare: Kv Atollen, Jönköping

Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för parkeringsanläggning, butiker, kontor och bostäder med komplicerade 3D-inslag.
Uppdragsgivare: Corallen AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Sundveda, Sigtuna
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för fastighetsbildning av 20 ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ) med samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och servitut.
Uppdragsgivare: DANA Projekt AB

Torp, Uddevalla
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ändrad detaljplan för köpcentrum, kommunikationsanläggningar m.m. med 3D-bildningar inom köpcentrumet.
Uppdragsgivare: Steen & Ström Sverige AB

Keillers Damm, Surte/Ale
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för bostäder med olika upplåtelseformer.
Uppdragsgivare: Green Village AB

Boländerna, Uppsala
Fastighetsrättslig rådgivning för anpassning till ändrad detaljplan för handel m.m.
Uppdragsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Elinegård, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan söder om kalkbrottet för centrumanläggning och bostäder (ca 1000) med olika upplåtelseformer. Fastighetsbildningen innehåller flera 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: Elinegård Utvecklings AB (NCC Boende och Ikano)

Sundberg 16, Uddevalla
Fastighetsrättslig rådgivning för genomförande av ny detaljplan för parkeringsanläggning, butiker, kontor och bostäder med komplicerade 3D-inslag.
Uppdragsgivare: Uddevallahem AB

Vallhamra Torg, Partille
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av ny detaljplan med 3D-utrymmen för butiker och parkering utöver komplicerade fastighetsbildningsfrågor.
Uppdragsgivare: Aspelin & Ramm AB

Landvetter Centrum, Härryda
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av ny detaljplan med 3D-utrymmen för butiker och parkering.
Uppdragsgivare: Tornstaden AB

Kv Mars, Trollhättan
Fastighetsrättslig rådgivning inför genomförande av detaljplan med 3D-utrymmen för butiker, parkering och kontor utöver komplicerade fastighetsbildningsfrågor.
Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB

Simonsland, Borås
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder, utbildningslokaler, verksamheter, centrumanläggning m.m. Komplicerade fastighetsbildningsfrågor med bland annat överbyggnad av Viskan, 3D-fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Kanico AB

Asplyckan, Borås
Plangenomförande av ny detaljplan för bostäder och underliggande parkeringsgarage ( 3D).
Uppdragsgivare: Wäst-Bygg AB och Borås Kommun Parkerings AB

Volvo Personvagnar AB
Fastighetsrättlig rådgivning för fastighetsbildning som nödvändiga åtgärder inför utbetalning av EIB-lån. Fastighetsbildningen i flera steg berör bolagets anläggningar i Borås, Falköping, Skövde och Olofström.
Uppdragsgivare: Volvo Personvagnar AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Mathildeberg, Mölndal
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder med gemensamhetsanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Wäst-Bygg AB, Borås

Sågtorp 1 m.fl. Täby
Plangenomförandefrågor i samband med ny planläggning för bostäder med fastighetsregleringar, ledningsrätter, klyvning, gemensamhetsanläggningar m.m.
Uppdragsgivare: Ikano Bostäder AB

Lerum Centrum
Fastighetsrättslig rådgivning och förberedelser för att bilda ny 3D-bostadsfastighet och överföring av 3D-utrymme med butiker från en BRF-fastighet för att göra den som en äkta BRF.
Uppdragsgivare: Diligentia AB och BRF Solbo Centrum

Kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka
Fastighetsrättslig rådgivning och support.
Uppdragsgivare: Nacka kommun

Tullen 8, Kungsbacka
Förberedelser för 3D-fastighetsbildning inför återuppförande av nedbrunnen kvarterslänga vid Stora Torget.
”Uppdragsgivare: Örneborgs Delikatesser ”

Solsidan, Falkenberg
Förberedelser för fastighetsbildning inför utbyggnadsetapper.
Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB
Reuterdahl 6 och 8 m.fl. Lund
Förberedelser för ändrad fastighetsindelning med anledning av Astra Zenecas utflyttning och ny forsningsetablering.
”Uppdragsgivare: Astra Zeneca AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå ”

Laholms kommun, Laholm
Utredning om vägsamfälligheter och vägföreningar för hela Laholms kommun.
Uppdragsgivare: Tekniska kontoret, Laholms kommun

Siktet 3, Stockholm
Uppdelning av en kontorsfastighet med 3D-inslag och andra komplicerade fastighetsbildningsåtgärder.
Uppdragsgivare: SEB Trygg Liv

Mölnlycke Centrum, Härryda
Plangenomförande för byggande av centrumanläggning och bostäder.
Uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB

Stärtered, Partille
Plangenomförande för byggande av bostäder.
Uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB

Kv Vildvinet, Helsingborg
Rådgivning i detaljplanering och plangenomförande för bostadsbebyggelse och gemensamhetsanläggningar med 3D-inslag.
Uppdragsgivare: Wallenstam Bostad AB

Breviks Ängar, Öckerö
Förberedelse för fastighetsbildning för 50 ägarlägenhetsfastigheter med bildande av samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m. Hittills största ÄLF-ärendet.
Uppdragsgivare: Öckerö Bostads AB

Kv Alabastern, Växjö
Utredningsuppdrag inför en eventuell fastighetsbildning för ägarlägenheten.
Uppdragsgivare: VäxjöHem AB

Kv Bärnstenen, Växjö
Utredningsuppdrag inför en större fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: VäxjöHem AB

Kv Citrinen, Växjö
Rådgivning inför fastighetsbildning för sju ägarlägenhetsfastigheter.
Uppdragsgivare: Kommunala lantmäterimyndigheten i Växjö

Ulleberg, Karlstad
Förberedelse för fastighetsbildning för ägarlägenhetsfastighetsbildning. Första ÄLF-ärendet i landet.
Uppdragsgivare: C G Bothén AB

Gina Tricot, Borås
Plangenomförandefrågor med bl.a. 3D fastighetsbildning för parkeringsgarage med tillfart under gatumark.
Uppdragsgivare: Brodalen Fastighets AB och Bygg – Fast AB

Torsplan, Kv 35 Isotopen, Stockholm
Plangenomförande för kontorsfastighet med 3D-fastighet för tunnelbanestation och 3D-utrymme för parkering under gatumark.
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB

Mölndals Centrum kontor
Plangenomförande för kontor i anslutning till centrumanläggningar. 3D-utrymme över allmänna platser (spårvägsslinga).
Uppdragsgivare: NCC Property Development AB

Kv Stora Sjöfallet, kv Ängsbotten och Norra 2 förskola, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Plangenomförande för bostäder samt förskola med 3D-utrymme under allmän plats.
Uppdragsgivare: Wallenstam Entreprenad AB

Gredelbyn 7:92, Knivsta
Plangenomförande för bostäder och handel med 3D-utrymmen.
Uppdragsgivare: NRE Sweden AB

Claus Mortensen 42, Malmö
Fastighetsrättslig rådgivning i samband med bildande av en 3D-fastighet för handel.
Uppdragsgivare: BRF Stadsliv

Kv Oden, Höganäs
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av c:a 41 ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF ).
Uppdragsgivare: Byggmästar´n i Skåne AB

Kavalleristen 3-4, Varberg
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av en 3D-fastighet för bostäder BRF.
Uppdragsgivare: Hästhagabo AB

Norra Säteriet Mölnlycke, Härryda
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse.
Uppdragsgivare: Förbo AB

Ryttaren 17-18, Varberg
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse.
Uppdragsgivare: Varbergs Stenfastigheter AB

Tjädern 17, Kungsbacka
Plangenomförande för ny bostadsbebyggelse.
Uppdragsgivare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB

Överön 2:18, Kungälv
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsreglering för tillfartsväg inom strandskyddat område.
Uppdragsgivare: familjen Hedberg

Skottskogen 4, Ekdungen 11, Väla Helsingborg
Fastighetsrättslig rådgivning för fastighetsreglering.
Uppdragsgivare: Slottsskogen Väla KB m.fl.

Fanborgen 3 m.fl. Halmstad
Fastighetsrättslig rådgivning för komplicerad fastighetsreglering.
Uppdragsgivare: Wistrand Advokatbyrå Göteborg HB, Alecta och Harry Sjögren AB

Tangentbordet 2, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning för bildande av 3D-fastighet för kontor m.m.
Uppdragsgivare: Fastighetsbolaget Jolen AB

Hälsan 3, Jönköping
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med komplicerade gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Fastigheten Hälsan AB (Tolust AB)

Matildeberg 4-6, Mölndal
Fastighetsrättslig rådgivning för avstyckning med gemensamhetsanläggningar.
Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling AB

Lunna 12:13 m.fl, Kungsbacka
Fastighetsrättslig rådgivning för gemensamhetsanläggning för utfartsväg m.m.
Uppdragsgivare: Fam. Alkstrand

Sjötullen 1:47, Köping
Rättighetsutredning i samband med fastighetsbildning.
Uppdragsgivare: Volvo Powertrain SE 27 och Colliers International Sweden

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, erfarenheter och rättigheter för tekniska installationer februari 2019
För lantmäterimyndigheten i Haninge kommun

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, november 2019
För Mannheimer & Swartling Advokatbyrå, Göteborg

Föreläsning om ägarlägenhets-fastighetsbildning, oktober 2020
För Skanska Fastigheter, Göteborg

Föreläsning om fastighetsbildningslagen och 3D-fastighetsbildning, november 2018
för Falkenborn Advokatbyrå, Stockholm

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, november 2017
för LIDL fastighetsutvecklingsavdelning, Malmö

Föreläsning om fastighetsbildningslagen, 3D-fastighetsbildning och anläggningslagen, februari – mars 2017
för Skanska Väst fastighetsutvecklingsavdelning, Göteborg

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, januari 2017 tillsammans med Morris Law
för Vasakronans fastighetsutvecklingsavdelning, Stockholm

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, februari 2016
för Advokatfirman Vinge, Malmö

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, erfarenheter och rättigheter för tekniska installationer april 2016 och augusti 2017
för lantmäterimyndigheterna i Jönköpings och Växjö kommuner

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, september 2015 Helsingborg
för projektledarna inom ICA Fastigheter Sverige AB

Föreläsning om 3D-fastighetsbildning, februari 2015 Göteborg
för projektledarna inom Serneke Projektutveckling AB

Föreläsning om fastighetsbildningslagen (bl.a.3Doch ÄLF), anläggningslagen samt lagen om förvaltning av samfälligheter, oktober 2014 Göteborg
för Advokatfirman Lindahl

Föreläsning om fastighetsbildningslagen speciellt 3D,
mars 2013
för Wäst-Bygg AB m.fl. i Varberg

Föreläsning om fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, oktober 2012
för Wallenstam AB i Stockholm.

Föredrag om plangenomförandefrågor
för stadsbyggnadskontoret i Uppsala.uppdragsgivare: Uppsala kommun

Föredrag om plangenomförandefrågor
vid förrättningslantmätardagen i Stockholms län.
uppdragsgivare: Lantmäteriet Stockholm

Föreläsning om fastighetsbildningslagen (bl.a. 3D och ÄLF), anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
Uppdragsgivare: Advokatfirman Lindahl

Föreläsare om ägarlägenhetsfastigheter, mars 2011,
vid seminarium i Göteborg och Stockholm.
Uppdragsgivare: Seminar Design Group AB

Föredrag om plangenomförandefrågor
för stadsbyggnadskontoret i Gotlands kommun och Lantmäteriet på Gotland.
uppdragsgivare: Gotlands kommun och Lantmäteriet, Gotland.

Föreläsning om plangenomförandefrågor, september 2010,
för Gotlands kommun och Lantmäteriet Gotland.

Föreläsning kring fastighetsbildningslagen, september 2010,
för Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Föredrag om Skeppsbro-projektet, oktober 2010,
vid Värderings- och lantmätardagarna i Stockholm.

Föreläsning om dagvattenhantering
för planerarstuderande vid Blekinge Läns Högskola.

Föreläsning om ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF)
för Framtidenkoncernen i Göteborg, PEAB Sverige AB, Glimstedts Advokatbyrå i Göteborg, m.fl.

Kontakta mig

Address

Fylkeskungavägen 97

269 96 Båstad SVERIGE

Email

Phone

(46) 73-707 17 74