Lantmäterikonsult

Åke Persson

Fastighetsrättslig rådgivning och underlag till fastighetsbildning i plangenomförande syfte, speciellt i större komplicerade plansituationer och komplexa fastighetsbildningsärenden

Ägarlägenhets-fastigheter och tredimensionella fastigheter

-Det har nu gått drygt 10 år sedan den nya lagstiftningen om Ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF) trädde i kraft.

Inför lagstiftningsstarten den 1 maj 2009 ville inte Lantmäteriet förutspå ärendeutvecklingen det första året visa av erfarenheterna från 3D-lagstiftningen, då det förväntades 200 ärenden första året. Det blev 20! Idag drygt 15 år senare är det en tämligen vanlig företeelse med 3D-bildningar i nya detaljplaner, speciellt för blandstadsbebyggelse. De stora infrastruktur-projekten Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg kommer att genomföras med 3D-fastighetsindelning. Även nya tunnelbanelinjer för SL genomförs med 3D.

Tjänster

3D fastighetsbildning

Fastighetsrättslig rådgivning

Underlag till fastighets-bildning i plangenomförande syfte

Komplicerade plansituation

Komplexa fastighetsbildningsärenden

Även konsult inom lantmäteriområdet ÄLF – ägarlägenhetsfastigheter vilket innefattas av 3D fastighetsbildning.

En bättre framtid

3D-fastigheter/-utrymmen

Speciellt fastighetsbildning för 3D-fastigheter/-utrymmen

Ägarlägenhetsfastigheter

Speciellt fastighetsbildning för ägarlägenhetsfastigheter

Större plangenomförandeprojekt

Större plangenomförandeprojekt

Lantmäterikonsult

Åke Persson

35 års arbetsledarroll på stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Civilingenjör Chalmers 1968 Väg o Vatten.
Anställd juni 1968-november 2008 på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Arbetsledarroll i drygt 35 år inom lantmäteriverksamheten bl a bitr. stadsingenjör samt chef för den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) 1991-2005.

Ledamot i KLM-styrgruppen under 3 år. Ordförande i gruppen 2003. KLM-styrgruppen är ett samarbetsorgan för de 38 kommunala lantmäteri-myndigheterna i landet med uppgift bl a att samordna lantmäterifrågor och sluta avtal för de kommunala myndigheterna i samverkan med SKL gentemot det statliga Lantmäteriet.

Medverkat aktivt i ett antal nationella lantmäteriprojekt bl a Nationell Digital FörrättningsArkivdatabas (ARKEN), visionsskriften Svenskt Lantmäteri, PBL – översyn i plangenomförandefrågor, dagvattenfrågor m m.

Ledamot av Svenska Kommunal Tekniska Föreningens (SKT) lantmäterikommitté 1998-2003. Ledamot av Svenska Kommunal Tekniska Föreningens huvudstyrelse 2004-2009. Ansvarig i Svenska Kommunal Tekniska Föreningen för internationella kontakter 2010 – 2013.

Utsågs 2006 till ”Årets kommunaltekniker” alla kategorier av SKT med motiveringen ”Årets kommunaltekniker, Åke Persson, har på ett föredömligt sätt visat hur det går att kombinera ett framgångsrikt professionellt arbete med stort ideellt engagemang inom sitt verksamhetsområde”.

Lång erfarenhet av komplicerade lantmäteriärenden. Särskilt intresse för större plangenomföranden, 3D – fastighetsbildning och fastighetsbildning för ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF).

Aktivt och betydande arbete med 3D fastighetsbildning

Medverkat aktivt till att introducera 3D – lagstiftningen 2003 bl a genom att vara initiativtagare till 8 seminarier runt om i landet tillsammans med Lantmäteriet. Deltog i remissmötet på Justitiedepartementet inför lagstiftningen och bidrog med pedagogiska exempel från Göteborg. Medverkade aktivt i arbetet med att ta fram broschyren om 3D.
Är den lantmätare näst Olle Sjöblom (KLM Stockholm) i landet som ansvarat för flest antal 3D-förrättningar (16 st år 2008). Exempel från Göteborg: Centralhuset mellan Bussterminalen och Centralstationen, Carnegie Klippan, Svenska Mässan, Gothia Towers, kv Branten vid Stora Badhusgatan (2 ärenden), Arenan Gamla Ullevi, Nya Ullevi, Trygg Hansa-huset, Frölunda Torg (2 ärenden).

Har hållit många föredrag om 3D – lagstiftning sedan 2003.

Aktiv medverkan i Lantmäteriets uppföljningsarbete med erfarenheter av 3D fastighetsbildning till ingången av 2007, vilket ledde till förslag till lagändringar och åtföljande remissrunda från Justitiedep.

Tog under 2007 initiativ till samarbete med KLM Stockholm och Malmö tillsammans med Lantmäteriet och Boverket att skapa rekommendationer till enhetlig hantering och redovisning av 3D i detaljplaner. Sammanträdena under våren 2007 ledde fram till minnesanteckningar som fungerar som rättesnöre vid detaljplaneutformning i avvaktan på att Boverket mera officiellt tar beslut om standardisering av detaljplaners utformning i landet.

Mitt engagemang i remissarbetet med 3D – erfarenheter med Justitiedepartementet resulterade att KLM Göteborg som enda lantmäterimyndighet blev inbjuden till remissmöte den 4 juni i år kring ett förslag till lagrådsremiss om Ägarlägenhetsfastigheter. KLM Göteborg´s synpunkter resulterade i ändringar i det slutliga lagförslaget, bl.a. 8-årsregeln.

Representerar Svenska Kommunal Tekniska Förening i projektet om ägarlägenhetsfastigheter ( ÄLF )

Tog initiativ till en seminarieserie om Ägarlägenhets-fastigheter (ÄLF) tillsammans med Lantmäteriet (speciellt Barbro Julstad). Förutom som konsult åt lantmäteriet representerar jag Svenska Kommunal Tekniska Föreningen i detta projekt. Denna seminarieserie slutfördes med ett seminarie i Stockholm den 6 maj.

Höll föredrag tillsammans med advokat Lars Gahnström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, om ägarlägenhetsfastigheter vid Seminar Designs seminarie ”Bostad 2009” i Stockholm den 2 juni 2009.

Var föredragshållare vid Seminar Designs uppföljningsseminarium om ägarlägenheter i mars 2011 i Göteborg och Stockholm.

Har under hösten 2014 tillsammans med konsultkollegan Göran Eriksson, Gävle lämnat omfattande kommentarer och synpunkter till den pågående utredningen om ägarlägenheter i befintligt bostadsbestånd.

 

Kontakta mig

Address

Fylkeskungavägen 97

269 96 Båstad SVERIGE

Email

Phone

(46) 73-707 17 74